Dutch Photo Collective | Terms & Conditions
19153
page,page-id-19153,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

DUTCH PHOTO COLLECTIVE 2015

TERMS & CONDITIONS

1 Definities

Auteursrecht: het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een

werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn

werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd, een en ander volgens de

auteurswet van 23 september 1912.

Creatief: de door dutch photo collective (hierna te noemen dpc)

vertegenwoordigde fotograaf, stylist of andere voor het creatieve deel van de

Opdracht in te zetten persoon.

dpc: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid dutch photo

collective, gevestigd te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 41-hs, ingeschreven bij

de kamer van koophandel onder nummer 343 88 235.

Gebruik: de openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk in de zin van de

Opdracht door Opdrachtgever.

Licentie: de toestemming om het Werk openbaar te maken, te kopiëren, te

bewerken, te verhuren, uit te lenen of meer in het algemeen te exploiteren,

overeenkomstig de werkingssfeer als beschreven in de Opdracht.

Offerte: de door dpc opgestelde formele aanbieding van werkzaamheden en/of te

leveren product, waarin in ieder geval opgenomen de aard en omvang van de

werkzaamheden en/of het product, de beschrijving van de Licentie, de tariefstelling

en kosten, de planning van de werkzaamheden, de betalingsafspraken, de

geldigheidsdatum van de offerte en de verwijzing naar deze algemene

voorwaarden.

Opdracht: de tussen Opdrachtgever en dpc overeengekomen en ondertekende

Offerte.

Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW die aan dpc de

Opdracht verleent.

Werk: het werk of een deel ervan waarop het Auteursrecht van toepassing is en dat

de Creatief in het kader van de Opdracht uitvoert of aanlevert. Voor zover van

toepassing berust het Auteursrecht op het Werk bij de Creatief.

2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

opdrachtbevestigingen en overige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten

tussen Opdrachtgever en dpc, ook na het beëindigen van een overeenkomst,

tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet opgenomen, zijn de Algemene

Voorwaarden van de Fotografenfederatie d.d. oktober 2011 van toepassing.

3 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend tot partijen tot de Opdracht zijn gekomen. dpc heeft

het recht om tot drie werkdagen na ondertekening door Opdrachtgever de

Opdracht te herroepen. De Offerte verplicht niet tot levering van een deel van de

prestatie tegen een proportionele prijs.

4 Opdracht

4.1 dpc is volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie ze werkt om

de Opdracht uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De Creatief heeft het recht om het Werk naar eigen creatief en technisch inzicht uit te

voeren, tenzij hierover in de Opdracht uitdrukkelijk afspraken zijn vastgelegd.

4.3 Indien in de Opdracht een planning van werkzaamheden is opgenomen, zijn

genoemde oplevermomenten beste inschattingen op basis van door betrokken

partijen aangeleverde gegevens.

4.4 Wijzigingen in de Opdracht door Opdrachtgever om welke reden dan ook komen

voor rekening van Opdrachtgever. Indien hiervoor geen specifieke, aanvullende

offerte is gemaakt, worden de meerkosten berekend overeenkomstig de tariefstelling

en kosten van de oorspronkelijke Opdracht.

4.5 In geval van annulering of beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever, op

welk moment en om welke reden dan ook, heeft dpc recht op de overeengekomen

vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

5 Betaling

5.1 DBC factureert Opdrachtgever overeenkomstig de betalingsafspraken in de

Opdracht. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.2 Indien aannemelijk is dat dpc hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft

verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit

meerwerk voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

5.3 Opdrachtgever verricht de aan dpc verschuldigde betalingen zonder korting of

beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend

verrekenbare voorschotten die Opdrachtgever aan dpc heeft verstrekt.

5.4 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit

artikel genoemde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever in verzuim en derhalve

de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de

nakoming van één of meer van haar verplichtingen, een inbreuk op Auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en

buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

6 Gebruik

6.1 Opdrachtgever heeft toestemming voor het Gebruik van het Werk in de vorm van

een Licentie zoals die naar aard en omvang is omschreven in de Opdracht.

6.2 Gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is niet toegestaan, zolang

Opdrachtgever enige uitstaande factuur van dpc nog niet binnen de gestelde

betalingstermijn heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan

enigerlei verplichting voortvloeiende als overeengekomen in de Opdracht.

6.3 Opdrachtgever zal het Werk niet voor andere doeleinden gebruiken dan in het

kader van de Opdracht bedoeld. Na afloop van het overeengekomen Gebruik

zorgt Opdrachtgever ervoor dat het Werk en eventuele kopieën ervan – digitaal of

anderszins – op haar kosten geretourneerd, gewist of vernietigd worden.

6.4 Indien omtrent de omvang van de Licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer

meer omvat dan het recht tot éénmalig Gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van doel, oplage en wijze als overeengekomen in de Opdracht.

6.5 Indien toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van

bewerking van het Werk, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke

toestemming van dpc.

6.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om

sublicenties te verlenen aan derden.

6.7 Elk Gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als

inbreuk op het Auteursrecht. Bij inbreuk is Opdrachtgever een vergoeding ter

hoogte van tenminste driemaal de kosten van het Werk aan dpc verschuldigd,

zonder dat dpc of de Creatief enig recht verliezen op vergoeding van overige

geleden schade, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe

en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten.

6.8 De naam van dpc en de Creatief dienen duidelijk bij een gebruikt Werk te worden

vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden

opgenomen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen

verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of

andere rechthebbenden. Opdrachtgever vrijwaart dpc en de Creatief van alle

aanspraken te dier zake. dpc is verplicht naar vermogen mee te werken aan het

opsporen van hier bedoelde personen.

7.2 dpc is niet aansprakelijk voor enige schade die voor Opdrachtgever is ontstaan,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van dpc of door haar

ingeschakelde personen.

7.3 De aansprakelijkheid van dpc is in elk geval beperkt tot de hoogte van door

Opdrachtgever tot het moment van aansprakelijkheidstelling betaalde

vergoeding, dan wel, indien en voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot

de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedragen.

8 Beëindiging Opdracht

8.1 Zowel Opdrachtgever als dpc hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te

beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere

partij.

8.2 Ingeval van faillissement van Opdrachtgever heeft dpc het recht de verstrekte

Licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en

billijkheid zijn.

9 Geschillen

9.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

9.2 Ieder geschil met betrekking tot tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden

en een rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en dpc, zal worden voorgelegd

aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

dutch photo collective | bosboom toussaintstraat 41-hs | 1054 an amsterdam | info@dpcollective.nl